Have a question? Give us a call: +8617715256886

Howany arassalaýjynyň iş ýörelgesi

Howa arassalaýjylary esasan hereketlendirijilerden, janköýerlerden, howa süzgüçlerinden we beýleki ulgamlardan durýar we onuň iş prinsipi şeýleräk: içerdäki howa akymyny aýlamak üçin enjamdaky hereketlendiriji we fanat, aýyrmak üçin enjamyň içindäki howa süzgüçinden hapalanan howa ýa-da Dürli hapalaýjy maddalaryň siňdirilmegi, howa arassalaýjynyň käbir modelleri howa rozetkasynda anion generatory bilen üpjün edilendir (anion generatorynyň ýokary woltly işleýşi DC negatiw ýokary naprýa .eniýe döredýär), köp mukdarda anion, şemal öndürmek üçin howany ionlaşdyrýar; janköýer, howany arassalamak, arassalamak üçin negatiw ion howa akymynyň emele gelmegi.

1. Passiw adsorbsion süzgüç görnüşini arassalamak ýörelgesi (süzgüç ekrany arassalamak synpy)
Passiw howany arassalaýjylaryň esasy ýörelgesi: howa janköýer tarapyndan enjamyň içine sokulýar we howa tozan, ys, zäherli gaz süzmek we käbir bakteriýalary öldürmek roluny oýnap bilýän süzgüç arkaly süzülýär. .Süzgüç esasan bölejik madda süzgüçine we organiki süzgüçlere bölünýär.Aýry-aýry maddalar süzgüji gödek täsir süzgüçine we inçe bölejik madda süzgüçine bölünýär.

2. Işjeň arassalama ýörelgesi (süzgüç görnüşi ýok)
Howa arassalaýjylary passiw howany arassalamagyň işjeň ýörelgesi we esasy tapawudy, işjeň howa arassalaýjylary janköýeriň we toruň çäklendirmesinden dynmak, içerdäki howany arassalaýjy süzgüç arassalanyşyna passiw garaşmak däl-de, täsirli we işjeň arassalamak sterilizasiýasydyr. howada goýberilýän faktorlar, howanyň ýaýramagynyň aýratynlyklary, ölü burçsyz howany arassalamak üçin otagyň her burçuna ýetiň.

3. Iki gezek arassalamak synpy (işjeň arassalamak + passiw arassalamak)
Bu arassalaýjy, aslynda passiw arassalaýyş tehnologiýasy bilen işjeň arassalaýyş tehnologiýasynyň utgaşmasydyr.

Nanjing Tong Chang Environment Tech Co., Ltd. Howa arassalaýjy bilen baglanyşykly önümleri gözlemek we ösdürmek üçin işjeň maýa goýýar, birnäçe tehnologiýa patentine ýüz tutýar we hyzmatdaşlygy gazanmak üçin içerki we daşary ýurtly gözleg we ösüş, önümçilik dizaýn topary.


Iş wagty: Noýabr-03-2021