Have a question? Give us a call: +8617715256886

Howany arassalaýjynyň roly we netijeliligi

Öýde bolanymyzda, öýdäki howa aýlanmasa, öýdäki howa hapa bolar, Şeýle ýeriň aşagynda uzak duruň, bu adam bedeniniň saglygyna zyýanly, Şonuň üçin köp dostlar howa arassalaýjy satyn alarlar ýapyk howany netijeli arassalap bilýän öý, Howany arassalaýjynyň roly we täsiri näme?

Howany arassalaýjynyň roly we netijeliligi aşakdaky taraplary öz içine alýar:

1. Statiki ýok etmek
Howa arassalaýjy ulanylandan soň, statiki elektrik toguny ýok etmek üçin howada birleşmek üçin köp negatiw ionlar we polo positiveitel ionlar bolar.

2. Arassa howa
Howa arassalaýjylary tozan we polen ýaly zatlaryň çözülmegine mümkinçilik berýän anionlar öndürýär, dürli howany hapalaýan maddalary siňdirip, dargadyp ýa-da üýtgedip biler (köplenç PM2.5, tozan, polen, üýtgeşik ys, formaldegid, bakteriýalar, allergenler we ş.m.). ), Bu içerdäki howa gurşawyny gowulaşdyryp biler.

3. Sterilizasiýa bakteriýalary azaldýar
Howanyň negatiw ionlary bakteriýalara ýa-da mikroorganizmlere birikdiriler, şonuň üçin mikroorganizmleriň basylyp, howada az hapalanmagy mümkin.

Howa arassalaýjylary öýde, lukmançylykda we senagat pudaklarynda ulanylýar.Machineeke maşynly öý howa arassalaýjylary öý meýdanyndaky esasy önümlerdir.Esasy wezipe, howadaky bölejik maddalary, şol sanda allergenleri, içerdäki PM2.5 we ş.m. aýyrmakdyr.Şol bir wagtyň özünde, bezeg ýa-da başga sebäpler bilen ýapyk, ýerasty giňişlik we ulagyň üýtgäp durýan organiki maddalarynyň howanyň hapalanmagy meselesini hem çözüp biler.

Howany hapalaýjy maddalaryň has ýapyk giňişlikde çykmagy dowamly we näbellidigi sebäpli, içerdäki howany arassalamak üçin howa arassalaýjy enjamyň içerdäki howanyň hilini ýokarlandyrmak üçin halkara derejesinde ykrar edilen usullardan biridir.

“Nanjing Tong Chang Environment Tech Co., Ltd.” -iň esasy işi.howany arassalaýjy enjamlary we esasy esbaplary öndürmek we satmakdyr.Senagat howasyny arassalaýjy süzgüç elementi, raýat göçme howany arassalaýjy enjamlar we onuň esasy moduly iki esasy iş.


Iş wagty: Noýabr-03-2021